Місто

Мэрия хочет знать, кто лучше справится с мусором в Житомире

20 лютого 2009, 11:35

Управління житлового господарства Житомирської міської ради проводить конкурс щодо визначення виконавців послуг із збирання, вивезення, захоронення або утилізації твердих побутових і негабаритних відходів у м. Житомирі за територіальним принципом.

1. Організатор конкурсу:
Управління житлового господарства міської ради, Житоми-рі, м-н С.П.Корольова 4/2 .
Конкурс щодо визначення виконавців послуг із збирання, вивезення, захоро-нення або утилізації твердих побутових і негабаритних відходів у м.Житомирі за територіальним принципом проводиться відповідно до Зако-ну України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг”, затверджено-го постановою Кабінету Міністрів України від 21. 07. 2005 року
№ 631 та рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 27. 11. 2008 року № 878 “Про затвердження Порядку та умов про-ведення конкурсу щодо визначення виконавців послуг із збирання, вивезення вивезення, захоронення або утилізації твердих побутових і негабаритних від-ходів у м. Житомирі за територіальним принципом”.
2. Найменування та основні характеристики об`єктів конкурсу:
2.1 Збирання, вивезення, захоронення або утилізація твердих побутових і негабаритних відходів у м. Житомирі:
- від житлових фондів міської ради;
- від житлового фонду житлово-будівельних кооперативів;
- від відомчого житлового фонду;
- від житлового фонду об`єднання співвласників багатоквартирних
будинків;
- від житлового фонду приватного сектору;
- від бюджетних підприємств, установ, організацій
- з несанкціонованих сміттєзвалищ.
3. Перелік документів, потрібних для участі у конкурсі:
- характеристика підприємства;
- копія статуту підприємства;
- копія довідки ЄДРПОУ;
- фінансову звітність (Ф1,Ф2);
- довідку Пенсійного фонду просуму сплачених платежів за попередній рік;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію;
- прелік наявного рухомого складу з додатками копій реєстраційних до-кументів ДАІ;
- конкурсні пропозиції щодо кількості та типу транспортних засобів для збирання, вивезення, захоронення або утилізація твердих побутових і негабаритних відходів(або документи, що підтверджують можливість та строки придбання рухомого складу відповідного типу),вартості транспортних послуг (підтверджену розрахунками),місця захоронення та утилізації твердих побутових відходів і негабаритних відходів тощо;
- документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;
- довідку податкової інспекції за місцем реєстрації, що Претендент не є банкрутом або щодо нього не порушено справу про банкрутство чи лі-квідацію як суб`єкта підприємницької діяльності (скасування держав-ної реєстрації)
- довідку Агенції з питань банкрутства про суму сплачених подат-ків(дата видачі довідки на момент розкриття конвертів не повинна пе-ревищувати 30 календарних днів)
- рішення про погодження (затвердження) тарифів або розрахунки для прийняття такого рішення.
3.1. Усі документи подані для участі у конкурсі мають бути підписані упо-вноваженою особою та завірені печаткою підприємства.
3.2.Претендент подає документи у конверті формату А-4, на якому зазна-чається його назва, адреса і найменування об`єкта конкурсу, з поміткою “За-ява на участь у конкурсі”.
3.3.Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, не розглядаються. Документи подані не в повному обсязі, не реєст-руються і повертаються претенденту із зазначенням причин. Претендентам, яким відмовлено у розгляді документів, повертається плата за участь у кон-курсі.
4. Вимоги до учасників конкурсу:
4.1.У конкурсі можуть брати участь претенденти, які на законних під-ставах використовують у достатній кількості транспортні засоби відповідно-го класу, мають власну або використовують на законних підставах виробни-чо-технічну базу, належно оформлені дозволи і установчі документи.
4.2.До участі у конкурсі не допускаються юридичні або фізичні особи, визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи лі-квідацію як субєкта підприємницької діяльності та особи, які подали для уча-сті у конкурсі невірно оформлені документи, чи такі що містять недостовірну інформацію.
4.3 Претенденти на надання послуг із збирання, вивезення, захоронення або утилізація твердих побутових і негабаритних відходів можуть брати участь в конкурсі на обслуговування одного або декількох районів міста.
5. Строк подання та адреса, на яку подаються документи на конкурс:
Учасники конкурсу мають подати встановлені документи для участі у конкурсі особисто або поштою у строк до 13. 03. 2009 року включно за адресою м. Житомир, м-н С.П. Корольова 4/2, управління житлового го-сподарства, 3-й поверх, каб. 97

6. Місце та час проведеня конкурсу:

Місце: м. Житомир, м-н С.П. Корольова 4/2, управління житлово-го господарства міської ради .
Дата: 16.03.2009 року о 10. год 00 хвл, каб. 89
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу 47- 08- 68

Житомир.info

Матеріали по темі